ТРЕТИ ТЪРГ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД

Уважаеми партньори,

 

Третият търг по програмата ще се проведе на 23 декември 2019 г. при условията на т. 8.4 от одобреното от КЕВР Споразумение за GRP, като количествата са предназначени за клиенти в и/или извън страната и без ограничение за минимално количество. Участниците, които са изпратили подписано Споразумение за участие са допуснати до третия търг, без необходимост от представяне на допълнителни документи. В допълнение, напомняме, че валидността на подписаното Споразумение за участие е за търговете през м. декември 2019 г. или до датата на тяхното приключване.


За нови участници регистрацията за третия търг на 23 декември 2019 г. продължава до 18 декември 2019 г. включително, като за целта молим да попълните Регистрационна форма, която можете да изтеглите от секция Продукти и услуги, GRP сегмент. Регистрационната форма и придружаващите я документи следва да бъдат изпратени на следния имейл адрес: admin@balkangashub.bg  с  копие до simona.barakova@balkangashub.bg.


Оригиналите на попълнената и надлежно подписана регистрационна форма и придружаващите я документи следва да бъдат изпратени в деловодството на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД в запечатан плик с надпис „Регистрационна форма за GRP“ не по-късно от 20 декември 2019 г. на адрес: ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ 66, София 1336, България, на вниманието на г-жа Симона Баракова.

След успешна регистрация „Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще очаква подписано от успешните кандидати Споразумение за участие (без необходимост от попълване на Приложение 2 – Декларация), също в срок до 20 декември 2019 г., което можете да изтеглите от секция Продукти и услуги, сегмент GRP.

 

Лице за контакт:

г-жа Симона Баракова

Маркетинг и мениджмънт на нови клиенти
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД

Имейл:  simona.barakova@balkangashub.bg

Тел: +359 2 939 6549, Мобилен тел: +359 884 070 084

 

С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД