ГХБ разполага с независимо звено „Пазарен надзор“. Звеното „Пазарен надзор“ гарантира изпълнението на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) № 1227/2011.

Звеното „Пазарен надзор“следи за правилното търгуване на пазара на ГХБ и за правилното уреждане на сделките и да проверява posteriori (на базата на известни факти или изминали събития), че членовете на ГХБ действат в съответствие с правилата и разпоредбите на пазара на ГХБ. Членовете на ГХБ се задължават да предоставят данни на звеното „Пазарен надзор“ на ГХБ по негово искане относно информация за уреждане на сключени от тях сделки на пазара на ГХБ. Получателят следва да третира тези данни като изключително конфиденциални и се задължава да спазва поверителност.

Звеното „Пазарен надзор“ може да предава данни във връзка с изпълнението на сделките на регулаторния орган в качеството му на орган, който е отговорен за наблюдението на търговията с природен газ в България и да получава данни от тях, доколкото това е необходимо за гарантирането на правилното провеждане на търговията и уреждането на транзакции.