За компанията

Кратка информация за ГХБ

Компанията "Газов Хъб Балкан" ЕАД (БГХ ЕАД) е създадена от "Булгартрансгаз" ЕАД през януари 2019 г. във връзка с реализация на концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на България.

"Газов Хъб Балкан" ЕАД оперира платформи за търговия за нуждите на пазарите на природен газ в рамките на Газов Хъб "Балкан". В синергия с физическата инфраструктура на газоразпределителния център дружеството осигурява необходимите предпоставки за изграждане на първия ликвиден търговски газов хъб в региона на Югоизточна Европа, базиран в България.

Дейността на "Газов Хъб Балкан" ЕАД е изцяло съобразена с европейските цели за изграждане на взаимосвързан и единен общоевропейски газов пазар и е в подкрепа на плановете за развитие на газовата инфраструктура в цяла Европа. Концепцията за създаване и развитие на газоразпределителен център на територията на Република България, както и за създаването на борса за търговия на газ, е активно подкрепяна от Европейската комисия и е строго съобразена с нуждите, идентифицирани от Групата на високо равнище за газова свързаност на Централна и Югоизточна Европа (CESEC).

"Газов Хъб Балкан" ЕАД е част от Меморандума за разбирателство за трансгранично сътрудничество относно развитието на интегриран пазар на природен газ в Югоизточна и Източна Европа - SEEGAS.

Мисия, визия, цели

Мисия

Компанията „Газов Хъб Балкан“ ЕАД е създадена през януари 2019 г. с мисия да изгради и оперира борса за търговия с природен газ. Електронната платформа със сегмент и за двустранна търговия, предлага съвременни физически продукти, в т.ч. продукти за смяна на собствеността на борсов принцип на виртуална търговска точка (VTP) и на някои от физическите точки на мрежите.

Компанията осигурява на участниците на пазара платформа за търговия (ПТ) с природен газ с всички необходими функционалности. Тя e изградена съгласно изискванията на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 312/2014 за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи, както и на приложимото национално и европейско законодателство и подзаконовите нормативни актове.

Визия

Визията на търговската платформа „Газов Хъб Балкан“ ЕАД е пряко свързана с изпълнението на поставените от компанията стратегически и оперативни цели.

Сред планираните дейности, които са от ключова важност за успешното развитие на "Газов Хъб Балкан" ЕАД са въвеждане на услуги по клиринг на извършените на платформата сделки, което ще осигури допълнителна сигурност за пазарните участници. В тази връзка се очаква повишаване на активността на търговците и очакваме сключване на споразумения с маркет-мейкъри, и участници, формиращи пазара, което ще повиши допълнително ликвидността на пазара и нарастване на конкуренцията в предлагането, и неминуемо ще повлияе на ценовите сигнали.

Друг важен аспект от дейността е проучване и използване на възможностите за регионална интеграция на българския газов пазар със съседните пазари, на базата на различни модели за пазарни обединения. На ниво организирани борсови пазари една от възможните и най-чести използвани в ЕС общи услуги е търговия на спредове (ценови разлики) между два различни пазара.

Цели

Във връзка със своите дългосрочни планове за развитие, „Газов хъб Балкан“ ЕАД формулира и действа в изпълнение на следните стратегически цели:

  • Повишаване на прозрачността и ликвидността на пазарите на природен газ в региона на Югоизточна Европа;
  • Създаване на надежден, стабилен и единен регионален газов пазар, който да е в състояние да посрещне нуждите на търговци, клиенти и потребители в дългосрочен и краткосрочен период;
  • Повишена енергийна сигурност и създаване на допълнителни възможности за диверсификация на източните на доставка на природен газ.

За реализацията на тези основни стратегически цели се поставя приоритет върху осигуряването на по-нататъшна взаимосвързаност и устойчиво регионално сътрудничество между пазарите в Югоизточна Европа, което създава условия за гарантиране сигурността на доставките, задълбочаване на либерализацията и повишаване ликвидността на националните газови пазари.

В тази връзка са разработени и следните оперативни цели в дългосрочен и краткосрочен времеви порядък:

  • Гарантиране на условия за формиране на конкурентни цени за потребители и търговци;
  • Предоставяне на условия за търговия със стандартизирани продукти при минимизирани за участващите страни рискове;
  • Осигуряване на прозрачност на сделките и недискриминационен достъп до електронната платформа за всички участници на пазара.