Такси

Такси за ползване на платформата
Фиксирани такси
Вид на таксата Класическа Основна
Еднократна регистрационна такса 5 000 лв. 5 000 лв.
Месечна такса 1 700 лв.** 0 лв.
Месечна такса за допълнителен търговски екран 600 лв. N/A
Такса за инцииране на нестандартен продукт 1 200 лв. 1 200 лв.
Такса обучение 600 лв. 600 лв.
Такси за транзакции
Вид на таксата Класическа Основна
Такса за сделка на краткосрочен сегмент 0.05 лв/МВч 0.50 лв/МВч
Такса за сделка на дългосрочен сегмент 0.04 лв/МВч 0.50 лв/МВч
Такса за сделка на брокерски сегмент
(доставка на изходни точки от ГПС)
  • До 6 млн. MWh/год. - 0.02 лв/МВч
  • От 6 млн. MWh/год. до 9 млн. - 0.015 лв/МВч
  • Над 9 млн. MWh/год. - 0.013 лв/МВч
  • До 6 млн. MWh/год. - 0.02 лв/МВч
  • От 6 млн. MWh/год. до 9 млн. - 0.015 лв/МВч
  • Над 9 млн. MWh/год. - 0.013 лв/МВч
Такса при отмяна на сделка* 1 200 лв. 1 200 лв.

* Отмяната на сделка е допустима единствено на дългосрочния сегмент

** В сила от 1.1.2024 г.


Такси за ползване на API услуги
Вид на таксата Класическа Основна
Eднократна такса за конфигуриране на достъп за използване на услугата API 1 200 лв. 1 200 лв.
Месечна такса 200 лв. 200 лв.

Такси за REMIT услугите, предоставяни от ГХБ ЕАД
Услуга Такса (без ДДС)
Услуги по докладване Стандартни договори Нестандартни договори
Предоставяне на данни за енергийните транзакции на едро, извършени на организирания пазар на Газов Хъб Балкан ЕАД, необходими за отчитане по REMIT. Данните се предоставят с възможност за изтегляне във формат ACER XML 75 лв/Месец 100 лв/Месец
Докладване на данни към ACER на енергийни транзакции на едро, извършени на организирания пазар на Газов Хъб Балкан ЕАД 100 лв/Месец 125 лв/Месец
Такса за докладване, дължима към ACER, в съответствие с Решение (ЕС) 2020/2152* Компонент "основана на записите за сделка такса" – определя се въз основа на броя докладвани записи чрез услугата на ГХБ, изчислена в съответствие с член 6(1) (i) и 6(2) от РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/2152
Услуги по оповестяване на вътрешна информация
Такса за нечленове на пазара на ГХБ, които ползват услугата за публикуване на UMM на Платформате за разкриване на вътрешна информация на ГХБ (BGH IIP)** 50 лв/Месец

* Таксата е дължима за всеки клъстер на докладване, съгласно Решение РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/2152 относно таксите, дължими на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) за събиране, разглеждане, обработване и анализиране на информацията, която съгласно член 8 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 се докладва от участниците на пазара или от образуванията, докладващи от тяхно име.

** На база сключено Споразумение за ползване на BGH IIP


Сметка в лева /BGN/:

Българо-Американска Кредитна Банка АД
SWIFT (BIC): BGUSBGSF
IBAN: BG63BGUS91601006916800 сметка в BGN
София 1000, ул. Славянска 2

Сметка в евро /EUR/:

Българо-Американска Кредитна Банка АД
SWIFT (BIC): BGUSBGSF
IBAN: BG45BGUS91601406916800 сметка в EUR
София 1000, ул. Славянска 2