Публикуване на вътрешна информация на BGH IIP

„Газов Хъб Балкан” ЕАД оперира единствената в Република България и региона на Югоизточна Европа - Платформа за оповестяване на вътрешна информация (BGH IIP), регистрирана от ACER.

 

BGH IIP  отговаря изцяло на изискванията на Регламента за интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT) и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) и гарантира на пазарните участници ефективно и в пълно съответствие с регулаторните изисквания разкриване на вътрешна информация. 

 

Съгласно раздел 4 на Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent  Market  Massages (UMMs) на Платформа за оповестяване на вътрешна информация (Inside  Information  Platform, IIP) утвърдена и регистрирана от ACER. 

 

Със свои прес-съобщения, ACER и Комисията за енергийно и водно регулиране обръщат внимание, че „считано от 1 януари 2023 г. разкриването на вътрешна информация следва да става изключително чрез платформи за вътрешна информация.

 

BGH IIP позволява на пазарните участници да публикуват вътрешна информация в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) №1227/2011Насоките на ACER за прилагане на REMIT и член 155д и 155е от НЛДЕ.

 

Услугите за публикуване на вътрешна информация на BGH IIP са достъпни, както за членове на организирания пазар на ГХБ ЕАД, така и за пазарни участници – трети страни, които не използват Платформата за Търговия на ГХБ, от страните членки на ЕС и Енергийната Общност.

 

Достъп до услугите за публикуване на вътрешна информация на BGH IIP се осъществява въз основа на подписано между пазарния участник и ГХБ  ЕАД нарочно споразумение, което е единственото легитимно основание, даващо право на търговците да реферират към Газов Хъб Балкан и/или BGH IIP като „място за публикуване на вътрешна информация“ в регистрациите си в ACER CEREMP във връзка с член 9 от Регламент (ЕС) №1227/2011.

 

Повече информация относно услугите за публикуване е обявена на портала на BGH IIP.

 

  • Членовете на ГХБ могат да публикуват вътрешна информация на платформата BGH IIP без заплащане на такса; 
  • Ценова листа за достъп до услугите за публикуване на вътрешна информация на платформата BGH IIP за пазарни участници, които не са членове на ГХБ.

В случай, че имате въпроси или желаете да направите предложения за тази или за друга услуга на пазара на ГХБ, изпращайте обратна връзка на имейл: admin@balkangashub.bg

От екипа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД