НА 12 АВГУСТ 2022 Г. НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД СЕ ПРОВЕДЕ УСПЕШЕН ТЪРГ ЗА ПОКУПКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА СЕПТЕМВРИ 2022 ОТ СТРАНА НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД

Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 12 август 2022 на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД се проведе търг за покупка на природен газ от страна на „Булгаргаз“ ЕАД за продукт с период на доставка септември 2022 г. с място на доставка Виртуална търговска точка на „Булгартрансгаз“ ЕАД (VTP Bulgaria).

Право на участие в търга имаха 43 компании - членове на пазара на ГХБ, които разполагат с необходимите лицензии за извършване на дейността „търговия с природен газ“ в страната.

При огромен интерес и динамично предлагане на оферти за продажба, търгът приключи успешно, като бяха изтъргувани всички търсени  през платформата за търговия количества за месец септември 2022 г. от „Булгаргаз“ ЕАД в размер от 11 300 MWh/d.

Успешният търг днес доказа, че провеждането на аукциони чрез платформата за търговия е ефективна опция за решаване по електронен път на недостига при доставките за страната в предстоящите месеци и е от голяма полза за развитието на борсовия пазар и повишаване на ликвидността. С помощта на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД се увеличава предвидимостта и прозрачността на процеса по набавяне на необходимите количества, като се постигат изгодни условия за обществения доставчик и компаниите, разполагащи с количества природен газ за България, при навременно планиране и оповестяване на подробна информация за предстоящи търгове.

С уважение,

Екипът на "Газов Хъб Балкан" ЕАД