ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАЗ Е ВАЖНА СТЪПКА КЪМ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЛИКВИДЕН ПАЗАР

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД приветства приетото от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) решение по Протокол № 209, т. 2 за одобрение на Споразумението за изпълнение на Програмата за освобождаване на газ, което можете да намерите тук

Програмата за освобождаване на газ се реализира в резултат на приетите през м. октомври 2019 г. изменения и допълнения на Закона за енергетика с цел увеличаване на ликвидността и предоставяне на реален достъп до конкурентна среда за всички участници на пазара на природен газ в България. Програмата за освобождаване е нововъведена мярка за стимулиране на търсенето и предлагането на природен газ в национален мащаб, като ще допринесе за реалната диверсификация и либерализация на пазара в страната и региона.

"Газов Хъб Балкан" ЕАД ще работи в сътрудничество с всички институции и пазарни участници, за да се превърне България в ликвиден физически и търговски хъб в Региона на Югоизточна Европа.

Дружеството, в качеството си на страна по Споразумението за изпълнение на Програмата за освобождаване на газ (GRP), изготви проект на Споразумение за участие на пазарния сегмент за изпълнение на Програма за освобождаване на газ, което може да намерите тук

В изпълнение решението на КЕВР и с цел спазване на сроковете определени в Споразумението за изпълнение на Програмата за освобождаване на газ (GRP), молим заинтересованите страни да представят становища и предложения по проекта на Споразумение за участие не по-късно от 3 декември 2019 г. на следния имейл адрес: admin@balkangashub.bg с копие до simona.barakova@balkangashub.bg

След разглеждане на становищата, на 4 декември 2019 г. „Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще публикува Споразумението за участие, като същото ще бъде изпратено на участниците, които са подали Регистрационна форма и съпътстващите я документи. Подписано Споразумение за участие следва да бъде изпратено до „Газов Хъб Балкан“ ЕАД в срок до 6 декември 2019 г.

Също така, с оглед запознаване с функционалностите на платформата, на 2 декември 2019 г. „Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще изпрати на потенциалните участници, подали документи за Регистрация детайлно Ръководство за употреба на GRP сегмента на Trayport Joule, в т,ч, с включен линк за сваляне и инсталиране на програмата, необходимите IT настройки, както и детайлна информация за начина на подаване на оферти за покупка на газ (bids) в търга. В допълнение, участниците, подали документи за Регистрация, ще могат да участват в два тестови търга, които ще се проведат на 5 и 6 декември 2019 г. в периода от 10:00 ч. до 16:00 ч. EET посредством програмата Trayport Joule.

Лица за контакт от страна на “Газов Хъб Балкан“ ЕАД, към които потенциалните участници, подали документи за Регистрация могат да се обръщат са:

Симона Баракова
Маркетинг и мениджмънт на нови клиенти
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД
Имейл: simona.barakova@balkangashub.bg,
Тел: +359 2 939 6549, Мобилен тел: +359 884 070 084

Ивайло Мойнов
Оперативен директор
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД
E: ivaylo.moynov@balkangashub.bg,
Мобилен номер: +359 886 315 598, Тел: +359 2 939 6192