РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАЗА ЗА 2020 Г.

Уважаеми партньори,

Във връзка с провеждането на търговете по Програмата за освобожаване на газа (GRP) за 2020 г., съгласно изискванията на чл. 176а от ЗЕ, уведомяваме заинтересованите страни, че „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в качеството си на страна по Споразумението за изпълнение на Програмата и на доставчик на софтуерната среда за нейното изпълнение, стартира регистрация на потенциалните участници в Програмата. За целта е необходимо да бъде попълнена и изпратена по имейл Регистрационната форма, която можете да намерите тук

С оглед участието в търговете, първият от които е планиран за 9 декември 2019 г. (в зависимост от решението на КЕВР за одобрение на Споразумението за изпълнение на програмата за освобождаване на газ), молим сканирано копие на попълнената форма и придружаващите я документи да бъдат изпратени не по-късно от 4 декември 2019 г. на следния имейл адрес:

admin@balkangashub.bg с копие до simona.barakova@balkangashub.bg

Попълнената и надлежно подписана регистрационна форма и придружаващите я документи следва да бъдат изпратени в деловодството на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД в запечатан плик с надпис „Регистрационна форма за GRP“ не по-късно от 6 декември 2019 г. на адрес:

ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ 66, София 1336, България.

На вниманието на г-жа Симона Баракова

В допълнение, необходимо е изрично нотариално заверено пълномощно, в случай, че Регистрационната форма се подписва от лице, което не е вписано в търговския регистър като имащо право да представлява компанията и да подписва правнообвързващи документи от името на компанията. Съпровождащите Регистрационната форма документи се представят в оригинал на езика на издаването им и при нужда се съпровождат от превод на български или английски език. Документите се удостоверяват с апостил в съответствие с Хагската конвенция от 1961 г., а преводът следва да бъде нотариално заверен (извършен от заклет преводач).

В резултат на успешна регистрация, „Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще предложи на кандидатите Споразумение за участие.

Допълнителна информация за регистрация на нови участници при провеждането на последващите търгове, както и одобреното от КЕВР Споразумение за изпълнение на Програмата, в т.ч. конкрентите условия за всеки търг (количества, типове продукти и др.) ще бъдат регулярно публикувани от страна на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД в сътрудничество с обществения доставчик и КЕВР.

Регистрaцията за участие от страна на потенциалните купувачи на освободените количества газ по Програмата не ги задължава да направят обвързващи оферти в търгoвете, не ги задължава да се регистрират в останалите сегменти на търговската платформа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и не изисква други такси с изключение на обявената в проекта на Споразумение такса за транзакция в размер на 0,1 BGN/ MWh при успешно сключен договор за доставка.

Лице за контакт:


г-жа Симона Баракова
Маркетинг и мениджмънт на нови клиенти
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД
Имейл: simona.barakova@balkangashub.bg,
Тел: +359 2 939 6549, Мобилен тел: +359 884 070 084