СТАРТИРА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАЗ ЗА 2023 Г.

Уважаеми партньори,

 

Във връзка с провеждането на търговете по Програмата за освобождаване на газа (ПОГ) за договори с период на доставка през 2023 г., съгласно изискванията на чл. 176а от Закона за енергетиката (ЗЕ), одобреното от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Споразумение за изпълнение на ПОГ и на база предложения и приет  Календар за провеждане на търговете за 2023 г., както и количествата и начините на разпределението им, предложени от обществения доставчик, уведомяваме заинтересованите страни за следното:

 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в качеството си на страна по Споразумението за изпълнение на Програмата и на оператор и администратор на софтуерната среда за нейното изпълнение, считано от днес, стартира регистрация на потенциалните участници в Програмата за 2023 г.

 

За участие в Програмата за 2023 г. е необходимо да бъдат изпратени попълнени и подписани две копия от Споразумението за участие. За участие в първите два търга е необходимо представянето на попълнено и подписано Приложение 2 към Споразумението със заявени конкретни изходни точки в страната, във връзка с факта, че първите два търга са предназначени за обезпечаване сигурността на доставките в страната и преноса на закупените количества следва да е към изходни точки в страната. Тези кандидати, които не са участвали в търговете за предходна година,  следва да изпратят и надлежно попълнена и подписана Регистрационна форма, както и съпровождащите я документи, за да участват в настоящата ПОГ.

 

С оглед участието в търговете, първият от които ще се състои на 12 декември 2022 г., молим сканирано копие на посочените по-горе документи и приложенията към тях да бъдат изпратени на следния имейл адрес admin@balkangashub.bg  с  копие до ivaylo.moynov@balkangashub.bg  в срок до 17:00 ч. (София) на 7 декември 2022 г. (сряда).

 

Същите следва да бъдат изпратени в деловодството на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД в запечатан плик с надпис „Документи за участие в ПОГ за 2023 г.“, не по-късно от 9 декември 2022 г. (петък) на адрес:

 

България, гр. София, п.к. 1756, р-н Студентски, ж.к. Дървеница,

 

бул. Св. Климент Охридски, до бл. 19, Бизнес сграда "Кинтекс"

 

Уточняваме, че е необходимо и изрично нотариално заверено пълномощно, в случай, че документите се подписват от лице, което не е вписано в търговския регистър като имащо право да представлява компанията и да подписва правно обвързващи документи от името на компанията.

 

Документите се представят в оригинал на езика, на който са издадени, придружени с превод на български или английски език. Преводът следва да е удостоверен с  Apostil,  съгласно Хагската конвенция от 1961 г. и заверен от заклет (регистриран) преводач.

Регистрацията за участие от страна на потенциалните купувачи на освободените количества газ по Програмата не ги задължава да направят обвързващи оферти в търговете, не ги задължава да се регистрират в останалите сегменти на търговската платформа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и не изисква други такси с изключение на одобрената от КЕВР такса за транзакция по ПОГ за 2023 г.

 

Лице за контакт:

 

Ивайло Мойнов
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД
Имейл:  
ivaylo.moynov@balkangashub.bg
Тел: +359 2 819 4052, Мобилен тел: +359 886 315 598

 

С уважение,

 

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД