„ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ИНФОРМИРА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАЗА ЗА ДЕТАЙЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ТЪРГОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЯСНЕНИЯ ЗА ПРИЛОЖИМАТА ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА ПО ПРОГРАМАТА

Уважаеми партньори,

С цел внасяне на яснота по отношение на практическото приложение на споразумението за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ, по-конкретно формирането и актуализирането на цената на доставката на природен газ по програмата, представяме на вашето внимание сравнителна информация за включените компоненти в цената за доставка по GRP, спрямо регулираната цена на обществения доставчик.

 

Сравнителна таблица на компонентите на регулираната цена за обществена доставка и цената, по която ще се осъществява продажбата на природен газ по GRP, съгласно условията на Споразумението за изпълнение на GRP

Компонента

Регулирана цена на природния газ за дейността обществена доставка

Цена, по която ще се осъществява продажбата на природен газ по GRP

1. Среднопретеглена цена на природния газ на вход

Среднопретеглена цена на природния газ на вход на газопреносната система (WACG) от всички източници- утвърждава се с решението на КЕВР за всяко съответно тримесечие

Среднопретеглена цена на природния газ на вход на газопреносната система (WACG)от всички източници - утвърждава се с решението на КЕВР за всяко съответно тримесечие

2. Задължения към обществото

Задължения към обществото - компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото - утвърждава се с решението на КЕВР за всяко съответно тримесечие

Задължения към обществото - компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото - утвърждава се с решението на КЕВР за всяко съответно тримесечие

3. Разходи

3.1. Компонента обществена доставка - включва възвръщаемост на капитала на обществения доставчик

3.1. НЕ СЕ ВКЛЮЧВА

3.2. икономически обосновани разходи - условно-постоянни и променливи разходи, разпределени пропорцонално спрямо количествата по дейността обществена доставка, съобразно решението на КЕВР

3.2. икономически обосновани разходи - условно-постоянни и променливи разходи, разпределени пропорцонално спрямо количествата по програмата за освобождаване, съобразно решението на КЕВР

4. Допълнителни разходи

Допълнителни за обществения доставчик разходи, възникнали в резултат на доставка през съответната година на количества
природен газ, заявени от крайни снабдители след месец август на годината, предхождаща годината на доставка, се заплащат от предизвикалите ги лица (чл. 18 и 19 от Наредба 2 за регулиране на цените)

НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ

Реална стойност на газа като стока

Сумата на стойностите по т.1 до т.4

Сумата на стойностите по т.1 до т.4

5. Разходи за капацитет през газопреносната система в България

Разходите за капацитет на входни точки на системата, на база на резервирания капацитет от обществения доставчик от името на клиентите 

Разходите за капацитет на входни точки на системата, като капацитета се остойностява по продукт с най-ниска цена

Цена на газа до виртуална търговска точка (ВТТ)

Сумата на стойностите по (т.1 до т.4) + т.5

Сумата на стойностите по (т.1 до т.4) + т.5 + тръжна надбавка (ако има такава)


Съгласно т. 12 и т. 13 на одобреното споразумение, обявената от „Булгаргаз“ ЕАД начална цена за търговете е само индикативна, докато реалната цена, по която ще се осъществява продажбата на природния газ, е актуализираната за всяко тримесечие цена спрямо изменението на нейните компоненти, и съобразно съответните решения на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ на „Булгаргаз“ ЕАД като се добави тръжната надбавка
(ако има). По този начин, предстоящото потенциално намаление, на която и да е от компонентите на регулираната цена ще рефлектира върху актуализацията на цената за доставка по GRP.

„Булгаргаз“ ЕАД има задължението да обявява на първо число от всяко съответно тримесечие актуализираната цена за продажба по GRP, по компоненти, с цел сравнимост на стойността на природния газ по програмата спрямо регулираната цена, тъй като регулирана цена не включва разход за капацитет, той се прехвърля от „Булгаргаз“ ЕАД към клиентите отделно.

Представеният от „Газов хъб Балкан“ ЕАД анализ, цели внасяне на допълнителна прозрачност и изразява единствено позицията на компанията по отношение параметрите формиращи цената по Споразумението за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ.

В допълнение, напомняме, че вторият търг от програмата ще се проведе на 16 декември 2019 г. при условията на т. 8.2 от одобреното от КЕВР споразумение за GRP, а именно с цел гарантиране сигурността на доставките в страната. Участниците, които са вече регистрирани и са подписали споразумение за участие, вкл. приложение №2 към него, имат право на участие на втория търг, без необходимост от представяне на допълнителни документи.

За новите участници, регистрацията за участие във втория търг продължава до 13 декември 2019 г. включително.

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД