ПЛАТФОРМАТА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН” ЕАД Е ОФИЦИАЛНО РЕГИСТРИРАНА ОТ ACER

През Ноември 2021 г., „Газов Хъб Балкан” ЕАД стартира работата на Платформа за оповестяване на вътрешна информация – BGH IIP в изпълнение на член 155в(3)6 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

 

На 21 юли 2022 г., след успешно преминат процес на оценка, ACER  утвърди и включи BGH  IIP  в официалния в регистър на платформи за оповестяване на вътрешна информация. Това удостоверява, че BGH  IIP отговаря на изискванията на REMIT и ACER, и гарантира на пазарните участници ефективно и в пълно съответствие с регулаторните изисквания разкриване на вътрешна информация. BGH  IIP  е първата и единствена в България и региона на SEE платформа за оповестяване на вътрешна информация, регистрирана от ACER.

 

BGH IIP позволява на пазарните участници да публикуват вътрешна информация в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) №1227/2011Насоките на ACER за прилагане на REMIT и член 155д и 155е от НЛДЕ.

 

Съгласно раздел 4 на Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent Market Massages (UMMs) на Платформа за оповестяване на вътрешна информация (Inside Information Platform, IIP) утвърдена и регистрирана от ACER. Крайният срок за избор и използване на централизирана IIP от пазарните участници бе 1 януари 2021 г.

 

Услугите за публикуване на вътрешна информация на BGH IIP са достъпни, както за членове на организирания пазар на ГХБ ЕАД, така и за пазарни участници – трети страни, които не използват Платформата за Търговия на ГХБ, от страните членки на ЕС и Енергийната Общност.

 

Повече информация относно услугите за публикуване е обявена на портала на BGH IIP.

 

  • Членовете на ГХБ могат да публикуват вътрешна информация на платформата BGH IIP без заплащане на такса; 
  • Ценова листа за достъп до услугите за публикуване на вътрешна информация на платформата BGH IIP за пазарни участници, които не са членове на ГХБ.

 

 

В случай, че имате въпроси или желаете да направите предложения за тази или за друга услуга на пазара на ГХБ, изпращайте обратна връзка на имейл: admin@balkangashub.bg

От екипа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД