„ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ВЪВЕДЕ УСПЕШНО ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ И ОБЯВЯВА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ВТОРИЯ ТЪРГ ПО ПРОГРАМА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАЗА

Уважаеми партньори,

 

Бихме искали да ви информираме, че платформата за търговия на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД беше успешно въведена в търговска експлоатация в рамките на първия търг по Програмата за освобождаване на газ за 2020 г.

 

Право на участие в търга имаха над 15 участника, като бяха предложени един годишен и дванадесет месечни продукта. В резултат от сделките за първи път на българския газов пазар беше осъществена електронна търговия, като бяха изтъргувани успешно 550 000 MWh (~ 55 млн. м³), или 25 процента от общо освободеното количество.

 

Вторият търг от програмата ще се проведе на 16 декември 2019 г. при условията на т. 8.2 от одобреното от КЕВР Споразумение за GRP, а именно с цел гарантиране сигурността на доставките в страната. Участниците, които са вече регистрирани и са подписали Споразумение за участие, вкл. Приложение №2 към него, имат право на участие на втория търг, без необходимост от представяне на допълнителни документи. В допълнение, напомняме, че валидността на подписаното Споразумение за участие е за търговете през м. декември 2019 г., или до датата на тяхното приключване.

 

За новите участници, регистрацията за втория търг на 16 декември 2019 г. продължава до 11 декември 2019 г. включително, като за целта молим да попълните Регистрационна форма, която можете да изтеглите от секция Продукти и услуги, сегмент GRP. Регистрационната форма и придружаващите я документи следва да бъдат изпратени на следния имейл адрес: admin@balkangashub.bg  с  копие до simona.barakova@balkangashub.bg

 

Оригиналите на попълнената и надлежно подписана регистрационна форма и придружаващите я документи следва да бъдат изпратени в деловодството на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД в запечатан плик с надпис „Регистрационна форма за GRP“ не по-късно от 13 декември г. на адрес: ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ 66, София 1336, България, на вниманието на г-жа Симона Баракова.

 

След успешна регистрация, „Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще очаква подписано от успешните кандидати Споразумение за участие, също в срок до 13 декември 2019 г., което можете да изтеглите от секция Продукти и услуги, сегмент GRP.

Лице за контакт:

г-жа Симона Баракова

Маркетинг и мениджмънт на нови клиенти
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД,

Имейл:  simona.barakova@balkangashub.bg,

Тел: +359 2 939 6549, Мобилен тел: +359 884 070 084