Изменениe на REMIT - Регламент относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (Регламент на ЕС 2024/1106)

Измененият Регламент относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (Регламент на ЕС 2024/1106) беше публикуван на 16 април 2024 г. в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на 7 май 2024 г.

Някои от новите разпоредби на Регламента са свързани с:

 • Нови или разширени определения на термини, като: организиран пазар (ОП); участник на пазара; енергиен продукт на едро; лице, което по занятие организира или извършва сделки; платформа за вътрешна информация (ПВИ); регистриран механизъм за докладване (РМД), вътрешна информация, регистър на нарежданията и др.;
 • Разширен обхват на подлежащите на докладване данни: подробности, свързани с договори за съхранение, втечнен природен газ; деривати; договори за балансиране; експозиции и др;
 • Разширени правомощия на ACER;
 • Задължение на пазарните участници да оповестяват вътрешна информация на одобрени от ACER платформи за вътрешна информация;
 • Задължение на организираните пазари да докладват всички данни, свързани с регистъра на нарежданията;
 • Задължение на лицата, които по занятие организират или извършват сделки да наблюдават и да уведомяват съответния/те НРО и ACER в случай на основателно подозрение за нарушение на член 3, 4 или 5;
 • Изисквания за оторизация от ACER на регистрираните механизми за докладване и платформите за вътрешна информация;
 • Задължение на ACER да създаде платформа, която да служи като специфична за сектора точка за електронен достъп до вътрешна информация, както и референтен център, съдържащ информация относно пазара за търговия на едро с енергия в ЕС;
 • Изисквания, свързани с алгоритмичната търговия и прекия електронен достъп до ОП;
 • Задължение на участниците на пазара, установени или пребиваващи в трета държава, които сключват сделки, за които има изискване да бъдат докладвани на Агенцията в съответствие с член 8, параграф 1, да определят представител в държава членка, в която участниците на пазара извършват дейност на пазарите за търговия на едро с енергия, и се регистрират при националния регулаторен орган (НРО) на тази държава членка.

В тази връзка, ACER публикува Отворено писмо относно измененията на Регламент (ЕС) № 1227/2011, свързани с докладването на данни и задълженията за уведомяване, с което предоставя разяснения на участниците на пазара относно новите и ревизираните задължения с оглед влизането в сила на изменения REMIT и преди публикуването на Насоки от ACER.

По отношение дейността на Газов Хъб Балкан, като оператор на организиран пазар и платформа за вътрешна информация, бихме желали да подчертаем, че:

 • В съответствие с член 8, параграф 1а, подточка а, след влизане в сила на новото изискване, ГХБ       ще докладва на Агенцията данните, свързани с регистъра на нарежданията (всички оферти и         сделки) за всички членове на платформата за търговия на ГХБ. По този начин задълженията за             докладване на съответните пазарни участници относно действията им на ОП на ГХБ ще се считат           за изпълнени. Поради това от пазарните участници не се очаква да продължат да докладват             самостоятелно (директно или чрез РМД) данни за търговската си дейност на организирания пазар                 на ГХБ (данни за нареждания за търгуване и сделки – въведени, сключени, изпълнени на организирания пазар на                  ГХБ). Остава валидно задължението на пазарните участници да докладват към ACER данни за                     търговия с енергийни продукти на едро, осъществена извън организиран пазар.
 • ГХБ ще се свърже с членовете на платформата за търговия, които във връзка с изискванията на член 8, параграф 1а, подточка а, трябва да коригират практиките за докладване на данни, свързани с търговската им дейност на организирания пазар на ГХБ.
 • ГХБ е в процес на актуализиране на своите правила, системи и процедури за наблюдение, откриване и докладване към ACER и съответните НРО  на потенциални нарушения на член 3, 4 или 5 от REMIT.
 • Пазарните участници могат да използват услугите за публикуване на BGH IIP  (платформата за вътрешна информация на ГХБ, регистрирана от ACER), за да изпълнят задълженията си, произтичащи от член 4, параграф 1 от изменения REMIT, за оповестяване на вътрешна информация.
 • В допълнение, обръщаме внимание на участниците на пазара, установени или пребиваващи в трета държава, относно изменените изисквания на член 9, параграф 1 и на задължението до 8 ноември 2024 г. да определят представител в държавата членка, в която извършват дейност, както и да се регистрират пред НРО на тази държава членка.

За повече подробности относно измененията на REMIT и разясненията на Агенцията относно произтичащите действия, прилагаме текста на Регламента и Отвореното писмо на ACER.

В случай на въпроси, можете да се свържете с нас, чрез email: admin@balkangashub.bg