ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН СТАРТИРА МНОГОСТРАННАТА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАРА НА ПРИРОДЕН ГАЗ В БЪЛГАРИЯ И РЕГИОНА

Уважаеми партньори,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 2 януари 2020 г. на платформата за търговия на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД стартира многостранна търговия на организирания борсов пазар, в т.ч. краткосрочен сегмент (spot), дългосрочен сегмент и брокерска услуга.

Краткосрочният (спот) сегмент на платформата ще предлага краткосрочни стандартизирани продукти „в рамките на деня“, „ден напред“, както и продукти за нуждите на балансиране на мрежата на операторите на газопреносни мрежи. За удобство на членовете на платформата ще се предлагат и комбинация от няколко поредни газови дни например продукти уикенд, отделни дни и комбинация от тях. Търговията ще се осъществява на анонимен принцип съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 312/2014.

Дългорочният сегмент на платформата за търговия ще предлага продукти, търгуеми на средносрочна и дългосрочна база на анонимен принцип, както следва:

  • ·         Месечни (до 60 месеца напред);
  • ·         Тримесечни (до 20 тримесечия напред);
  • ·         Годишни (до 5 календарни години напред).

Брокерската услуга дава възможност за сключване на договори за покупка на газ от страна на крайни клиенти/крайни снабдители, пряко присъединени към газопреносната система на България, без за тях да възникват разходи за членство на платформата за търговия и без да има нужда да получават достъп до услугите по достъп и пренос през мрежата. Брокерската услуга също ще предостави и средата за администриране на договорите, сключени преди 2 януари 2020 г. с предмет покупко-проджба на природен газ за период след 1.1.2020 г., по-малък или равен на една година, в изпълнение изискванията на чл. 176, ал. 3 от Закона за енергетиката.

Във връзка с горното, „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД стартира регистрация на участниците в тези сегменти съгласно процедурата, посочена в секция „Членство“. За регистрация е необходимо да попълните регистрационна форма и да подпишете две копия на споразумението за членство, които можете да изтеглите от секция „Членство“. Регистрационната форма и придружаващите я документи следва да бъдат изпратени на следния имейл адрес: admin@balkangashub.bg с копие до simona.barakova@balkangashub.bg. Оригиналите на попълнената и надлежно подписана регистрационна форма и придружаващите я документи следва да бъдат изпратени в деловодството на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД в запечатан плик на адрес: ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ 66, София 1336, България, на вниманието на г-жа Симона Баракова.

Също така, бихме искали да представим на вашето внимание проект на Правила за работа на платформата за търговия, становища по който ще приемаме до 12:00 ч. на 31 декември 2019 г. включително. Същите са публикувани в секция „Продукти и услуги“, Правила за работа. 

Всички приложими такси са публикувани в секция „Членство“, Такси . Условията за тяхното заплащане са дефинирани в Правила за работа на платформата за търговия.

За използването на продуктите и услугите е имплементирана системата за борсова търговия (ETS) на Trayport. Кратко ръководство за употреба, съобразено с първоначално предлаганите услуги на пазара на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД, както и пълна версия на ръководство на Trayport Joule можете да намерите в секция „Продукти и услуги“, Trayport Ръководствa за употреба.

Лицa за контакт:

Симона Баракова
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД
Имейл:  simona.barakova@balkangashub.bg
Тел: +359 2 939 6549
Мобилен тел: +359 884 070 084


Ивайло Мойнов

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД

Имейл: ivaylo.moynov@balkangashub.bg

Тел: +359 2 939 6192

Мобилен номер: +359 886 315 598