МЕСЕЧЕН ТЪРГ НА 10 ФЕВРУАРИ 2020 ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД

Уважаеми партньори,

В изпълнение на т. 8.5. от Споразумението за изпълнение на GRP, на 10 февруари 2020 г. ще се проведе месечен търг с физическа доставка за оставащите десет месеца на 2020 г., считано от м. март 2020 г. Всеки от месечните продукти е в размер на 166 926 MWh/месец.

За нови участници, които не са се регистрирали за към момента за участие в търговете по Програмата, регистрацията продължава до 5 февруари 2020 г. включително, като за целта следва да попълните регистрационна форма, която можете да изтеглите от секция Продукти и услуги, GRP сегмент. Регистрационната форма и придружаващите я документи следва да бъдат изпратени на следния имейл адрес: admin@balkangashub.bg  с  копие до simona.barakova@balkangashub.bg.

Оригиналите на попълнената и надлежно подписана регистрационна форма и придружаващите я документи следва да бъдат изпратени в деловодството на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД в запечатан плик с надпис „Регистрационна форма за GRP“ не по-късно от 7 февруари 2020 г. на адрес: ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ 66, София 1336, България, на вниманието на Симона Баракова.

След успешна регистрация „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД ще очаква подписано от успешните кандидати споразумение за участие (без необходимост от попълване на Приложение 2 – декларация), също в срок до 7 февруари 2020 г., което можете да изтеглите от секция  Продукти и услуги, сегмент GRP.

Лице за контакт:

Симона Баракова
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД
Имейл:  simona.barakova@balkangashub.bg
Тел: +359 2 939 6549, Мобилен тел: +359 884 070 084

С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД